บ้าน ปังปุริเย่

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics, Signal Processing, Image Processing

หัวหน้าบ้าน


ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

ความเชี่ยวชาญ: Computing

กรรมการ


ดร.วรินทร์ วัฒนพรพรหม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

กรรมการ


ดร.ปฏิยุทธ พรามแก้ว


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (KMUTT)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing, Computer Graphic

กรรมการ


ดร.วรวุฒิ ยิ้มแย้ม


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU)

ความเชี่ยวชาญ: BI, Data Mining

กรรมการ


ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

ความเชี่ยวชาญ: Natural language processing

กรรมการ


อ.สัญฌา พันธุ์แพง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU)

ความเชี่ยวชาญ: Data Science

กรรมการ


ผศ.ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข


มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)

กรรมการ