บ้าน มัชฌิมา

ดร.สุรชัย ทองแก้ว


มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

หัวหน้าบ้าน


ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ความเชี่ยวชาญ: Data Science

กรรมการ


ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ความเชี่ยวชาญ: Data Science

กรรมการ


ผศ.ดร.ณรงค์​เดช​ กีรติ​พ​รา​นนท์


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

กรรมการ


อ.พีรเชษฐ ปอแก้ว


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ


อ.วิรัตน์ ชินนันท์


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


อ.ธนสัณฑ์ ตันเหิมหงส์


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


อ.นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

กรรมการ


ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต(PSU, Phuket)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

กรรมการ