บ้าน EXP

รศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ความเชี่ยวชาญ: Computer Vision

หัวหน้าบ้าน


รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ


ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (PSU, Phuket)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


คุณกรกฎ เชาวะวณิช


Colab Thailand

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ


คุณสรทรรศน์ ศิริรัตนจักริน


American Express

ความเชี่ยวชาญ: Data Science

กรรมการ


อ.ชนกานต์ กิ่งแก้ว


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ความเชี่ยวชาญ: Knowledge Engineering

กรรมการ


ผศ.ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ความเชี่ยวชาญ: DSP-Signal Processing

กรรมการ


ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพชร


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ความเชี่ยวชาญ: Data Engineering

กรรมการ


ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์


มหาวิทยลัยเชียงใหม่ (CMU)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

กรรมการ