บ้าน KidDee

ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย


Synapes

ความเชี่ยวชาญ: Data Science

หัวหน้าบ้าน


ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ


Ztrus

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


อ.วิภาส สุตันตยาวลี


Backyard

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ


ดร.วโรดม คําแผ่นชัย


AltoTech

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

กรรมการ


ดร.ณัฐชัย วัชราภินชัย


Ztrus

ความเชี่ยวชาญ: Computer Vision

กรรมการ


ดร.กันย์ กังวาลสายชล


Co-founder & CEO at Algaeba

ความเชี่ยวชาญ: Computer Vision, Startup Development

กรรมการ


ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (PSU, Phuket)

ความเชี่ยวชาญ: Blockchain

กรรมการ


ดร.เพชร อิ่มทองคำ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น [KKU]

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things, Cloud Computing

กรรมการ