บ้าน Optimizer

ดร.สุเมธ ยืนยง


มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

หัวหน้าบ้าน


ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี


มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things and Robotics

กรรมการ


ผศ.ดร.นริศ หนูหอม


มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ


ดร.วาทยา ชุณห์วิจิตรา


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ความเชี่ยวชาญ: Signal Processing, Voice

กรรมการ


ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน


มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

ความเชี่ยวชาญ: Cyber Security, Blockchain

กรรมการ


Asst. Prof. Jian Qu


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ


ดร.อุไรวรรณ บัวตูม


มหาวิทยาลัยบูรพา [BBU]

ความเชี่ยวชาญ: Machine Learning

กรรมการ