บ้าน The SCAMPER

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์


มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)

ความเชี่ยวชาญ: Machine Learning, Data Analytics

หัวหน้าบ้าน


ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต


มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)

ความเชี่ยวชาญ: Big Data, Data Analytics

กรรมการ


รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์


มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)

ความเชี่ยวชาญ: Robotics and Mechatronics

กรรมการ


ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า


มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม


มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)

ความเชี่ยวชาญ: Remote Sensing

กรรมการ


ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URU)

ความเชี่ยวชาญ: Image Processing

กรรมการ


คุณศิวเวศวร์ วงษ์เจริญ


Senior Manager Acquisition Platform Generali Insurance (Thailand) Plc.

ความเชี่ยวชาญ: Big Data, Data Analytics

กรรมการ


ผศ.ดร.สุรชาติ บัวชุม


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU)

ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things

กรรมการ


คุณทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

ความเชี่ยวชาญ: Software Engineer

กรรมการ


อ.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU)

ความเชี่ยวชาญ: Natural Language Processing

กรรมการ