รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อหน่วยงาน
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผศ.ดร. รัชฏา คงคะจันทร์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. ปกป้อง ส่องเมืองสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. นฤมล ชูเมืองสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุขสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผศ.ดร. นริศ หนูหอมสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้วสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนาสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิชสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูลสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุลสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนาสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
บริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด
ดร. สาคร เมฆรักษาวนิชสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้มสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุขสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุลสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรีสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล
คุณเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณพลากร นิลเขตสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณฌัชชา สุภานุภาพพงศ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณสุชาธิษณ์ บุนนาคสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้วสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจรสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตาสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
คุณกฤษฎา เฉลิมสุขสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
ดร. ธาริณี ลิมปิบันเทิงสถาบันวิชาการ ทีโอที
ดร. ต้อง ศรีคชาสถาบันวิชาการ ทีโอที
ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูลSoftware Park Thailand
คุณจารุณี หงษ์วิชุลดาSoftware Park Thailand
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสินนายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูลศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ศรัณย์ กุลยานนท์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ณัฐสุดา เกาฑัณท์ทองสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ศศิพร อุษณวศินสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. นเรศ ดํารงชัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)
รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร. โกสินทร์ จํานงไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร. พยุง มีสัจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. นงนุช เกตุ้ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร. ประเสริฐ ลือโขงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร. พิชญสินี กิจวัฒนาถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์อุไรวรรณ บัวตูมมหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสารมหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. สุเมธ ยืนยงมหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. จิโรจน์ จริตควรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์นิมิตร ทักษวิทยพงศ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. ผิน ฉัตรแก้วมณีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. สุรชัย ทองแก้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. ปรัชญา บุญขวัญศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. วสันต์ ภัทรอธิคมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. อนันต์ลดา โชติมงคลศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้มสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคลสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณนิติ เมฆหมอกสมาคมไทยไอโอที
ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์สมาคมธนาคารไทย
ผศ.ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุลสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดร. ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสงสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุลสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร. ณรงค์เดช กีรติพรานนท์สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.สาวอนงค์ รุ่งสุขสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร. พรเทพ โรจนวสุสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ศศิธร แก้วมั่นสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้านสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. ธนา สุขวารีสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
รศ.ดร. นพพร โชติกกำธรสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้วสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้องสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุลสำนัก KX
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์จีรณา น้อยมณีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)(สพร.)
รศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสนศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์อดีตนายกสมาคมไทยไอโอที
ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพลอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น