ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ

Facebook:
Website: www.cs.kku.ac.th

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. พุธษดี  ศิริแสงตระกูล

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

รศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ

กรรมการวิชาการ

ดร. วรัญญา วรรณศรี

กรรมการวิชาการ

ดร. เพชร อิ่มทองคำ

กรรมการวิชาการ

ดร. ไพรสันต์ ผดุงเวียง

กรรมการวิชาการ

ดร. ชานนท์ เดชสุภา

กรรมการวิชาการ

อาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์

กรรมการวิชาการ

อาจารย์ศรัณย์ อภิชนตระกูล

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. สายยัญ สายยศ

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ

กรรมการวิชาการ

นางฉันทนา  เรืองวงศ์วิทยา

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นางสาวชนกนันท์  ถูไกรวงษ์

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นายโรจนวรรณ หาดี

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นายพงษ์เทพ พระคุณ

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ หอมอ่อน

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นายกฤษณะ พันธ์ลูกท้าว

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นางรัตติกร แทนเพชร

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ผู้ประสานงาน

นางสาววิจิตรา ขจร

ผู้ประสานงาน

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

นายสุธน เจริญศิริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

นายขวัญชัย มูลเค้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค