ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล

Facebook: KKU Science Park
Website: https://sciencepark.kku.ac.th

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ

กรรมการ

ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว

กรรมการ

ผศ.ดร. สาธิต กระเวนกิจ

กรรมการ

ผศ.ดร. กานดา ศรอินทร์

กรรมการ

ดร. ธนพงศ์ อินทระ

กรรมการ

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

กรรมการ

คุณดุษฏีรัตน์ ชุมชาตรี

ผู้ประสานงาน

คุณนิภาวรรณ ภามัง

ผู้ประสานงาน

คุณนิภาวรรณ ภามัง

ผู้ประสานงาน

คุณอัครวรรษ หมั้นทรัพย์

ผู้ประสานงาน

คุณพาณีพร เสียงสนั่น

ผู้ประสานงาน