ตารางกิจกรรม

Slide
กำหนดการกิจกรรม Level 1
อบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน AIAT MOOC

- Fundamental Level
- Intermediate Level

1. อบรมออนไลน์หลักสูตรเอไอระดับพื้นฐาน(Fundamental) ฟรีสำหรับบุคลทั่วไปและท่านที่สมัคร และมีรหัส Super AI
ผ่าน AIAT MOOC
2. เมื่อสมัครเข้าโครงการ จะได้รับสิทธิ์ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (Pre-test) และอบรมระดับกลาง (Intermediate)
3. เมื่ออบรมครบสองระดับจะได้รับสิทธิ์สอบเพื่อรับเกียรติบัตร “Foundation AI”

กำหนดการกิจกรรม Level 2
สิ่งที่จะได้รับจากการได้รับเลือกเข้า Level 2 มีอะไรบ้าง?
  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุน ท่านละ 50,000 บาท ในระหว่างการอบรม
  2. ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานฝึกโจทย์เอไอกับสถานประกอบการ อย่างน้อย 2 เดือน
  3. ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญสาขาเอไอ
  4. ได้พบกับผู้มีความสามารถแตกต่างกัน และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อบรมหลากหลายอาชีพ
  5. เมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในหลักสูตรระดับสูง (Applied Level)
  6. ฝึกปฏิบัติจริงจากโจทย์ของสถานประกอบการ

เมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในหลักสูตรระดับสูง (Applied Level) พบกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาด้านเอไอ ฝึกปฏิบัติจริงด้วยความร่วมมือ และการสนับสนุนจากโจทย์ของสถานประกอบการ

กำหนดการกิจกรรม Level 3

คัดเลือกสถานประกอบการที่จะทำงานฝึกโจทย์เอไอ ทำงานอย่างน้อย 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ) นำเสนอรายบุคคลเพื่อรายงานผลการทำงาน
(ระยะเวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)