ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

เบอร์โทรติดต่อศูนย์ประสานงาน: 053-941-986

E-mail: ds.sci.cmu@gmail.com

Website: https://www.science.cmu.ac.th/

 

ผู้ประสานงาน: 

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

เบอร์โทร: 0-5394-3381-5 ต่อ 26

E-mail: phimphaka.t@cmu.ac.th

นาย โอภาส หลวงธิจา

เบอร์โทร: 053-941-986, 088 259 5305

E-mail: opas.l@cmu.ac.th

Line ID: ooprathong

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

กรรมการวิชาการ

อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง

กรรมการ

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

ดร. ปภังกร อิ่นแก้ว

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เตมีย์

ดร. กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

อาจารย์เศวต สมนักพงษ์

ผู้ประสานงาน

คุณโอภาส หลวงธิจา