ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันตก

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. นริศ หนูหอม

เบอร์โทรติดต่อศูนย์ประสานงาน:

E-mail: –

Website: 

 

ผู้ประสานงาน: นางสาวอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์

เบอร์โทร: 085-1819380 (ในวันและเวลาราชการ)

E-mail: apirom.cha@mahidol.ac.th

 

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

กรรมการวิชาการ

ดร. สุเมธ ยืนยง

กรรมการ

ผศ.ดร. สุพจน์ เฮงพระพรหม

รศ.ดร. อนุชิต จิตพัฒนกุล

ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช

ผศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ

ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ผู้ประสานงาน

คุณอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์

คุณชื่นสุมน สุขจิตร

คุณพลอยไพลิน เพชรแอน

คุณชิตณัช ธชีพันธ์