ประกาศผู้ผ่านเข้าร่วม Level 2

โปรดยืนยันการเข้าร่วม Level 2 ที่นี่

ลำดับรหัส Super AIชื่อประเภท
1SUPERAI2-2คุณณัฐพงศ์ผ่านได้รับทุน
2SUPERAI2-8คุณจตุรวิทย์ผ่านได้รับทุน
3SUPERAI2-20คุณศศิณผ่านได้รับทุน
4SUPERAI2-25คุณศุภฤกษ์ผ่านได้รับทุน
5SUPERAI2-45คุณรภัสผ่านได้รับทุน
6SUPERAI2-73คุณศิวกรผ่านได้รับทุน
7SUPERAI2-79คุณเกียรติศักดิ์ผ่านได้รับทุน
8SUPERAI2-89คุณนราธรผ่านได้รับทุน
9SUPERAI2-93คุณมานิตาผ่านได้รับทุน
10SUPERAI2-95คุณธีร์จุฑาผ่านได้รับทุน
11SUPERAI2-105คุณอัษฎางค์ผ่านได้รับทุน
12SUPERAI2-106คุณปฏิพลผ่านได้รับทุน
13SUPERAI2-120คุณชยุตผ่านได้รับทุน
14SUPERAI2-129คุณธนากรผ่านได้รับทุน
15SUPERAI2-155คุณบัญชาผ่านได้รับทุน
16SUPERAI2-201คุณวิชญะผ่านได้รับทุน
17SUPERAI2-207คุณวรวิทย์ผ่านได้รับทุน
18SUPERAI2-217คุณธนโชติผ่านได้รับทุน
19SUPERAI2-222คุณธนธรณ์ผ่านได้รับทุน
20SUPERAI2-246คุณธนวัตผ่านได้รับทุน
21SUPERAI2-251คุณคีตาผ่านได้รับทุน
22SUPERAI2-279คุณกรวิชญ์ผ่านได้รับทุน
23SUPERAI2-306คุณชวกรผ่านได้รับทุน
24SUPERAI2-311คุณสาธิดาผ่านได้รับทุน
25SUPERAI2-351คุณฐิติธรผ่านได้รับทุน
26SUPERAI2-419คุณพิรัชย์ผ่านได้รับทุน
27SUPERAI2-428คุณกรรพีผ่านได้รับทุน
28SUPERAI2-431คุณปรัชญ์ญาพลผ่านได้รับทุน
29SUPERAI2-442คุณเสฎฐวุฒิผ่านได้รับทุน
30SUPERAI2-452คุณสรธัญผ่านได้รับทุน
31SUPERAI2-513คุณไอริณผ่านได้รับทุน
32SUPERAI2-522คุณปาณิศาผ่านได้รับทุน
33SUPERAI2-556คุณศุภกรผ่านได้รับทุน
34SUPERAI2-585คุณบรรพตผ่านได้รับทุน
35SUPERAI2-587คุณฐนพงศ์ผ่านได้รับทุน
36SUPERAI2-617คุณศุภโชคผ่านได้รับทุน
37SUPERAI2-626คุณสุขสันต์ผ่านได้รับทุน
38SUPERAI2-648คุณวรเทพผ่านได้รับทุน
39SUPERAI2-657คุณคุณานนต์ผ่านได้รับทุน
40SUPERAI2-665คุณวิรัชพงษ์ผ่านได้รับทุน
41SUPERAI2-699คุณสรายุทธผ่านได้รับทุน
42SUPERAI2-709คุณเปรมผ่านได้รับทุน
43SUPERAI2-734คุณณัฐพลผ่านได้รับทุน
44SUPERAI2-764คุณสืบตระกูลผ่านได้รับทุน
45SUPERAI2-781คุณชนาธิป์วัฒน์ผ่านได้รับทุน
46SUPERAI2-786คุณกฤติธีผ่านได้รับทุน
47SUPERAI2-788คุณพศินพัชร์ผ่านได้รับทุน
48SUPERAI2-793คุณลักษิกาผ่านได้รับทุน
49SUPERAI2-823คุณอาสาฬห์ชัยผ่านได้รับทุน
50SUPERAI2-827คุณภูมิพัฒน์ผ่านได้รับทุน
51SUPERAI2-849คุณธนพนธ์ผ่านได้รับทุน
52SUPERAI2-851คุณปิยะพันธ์ผ่านได้รับทุน
53SUPERAI2-853คุณนิภาสผ่านได้รับทุน
54SUPERAI2-938คุณพรชัยผ่านได้รับทุน
55SUPERAI2-941คุณกิตติธัชผ่านได้รับทุน
56SUPERAI2-946คุณศรัณยาผ่านได้รับทุน
57SUPERAI2-970คุณเจริญศักดิ์ผ่านได้รับทุน
58SUPERAI2-1006คุณปุณยวีร์ผ่านได้รับทุน
59SUPERAI2-1019คุณเมษยนผ่านได้รับทุน
60SUPERAI2-1039คุณพศฐิฏญ์ผ่านได้รับทุน
61SUPERAI2-1076คุณอาซีซันผ่านได้รับทุน
62SUPERAI2-1168คุณวรเมธผ่านได้รับทุน
63SUPERAI2-1179คุณภูชิตผ่านได้รับทุน
64SUPERAI2-1191คุณปริชญาผ่านได้รับทุน
65SUPERAI2-1221คุณกรธวัชผ่านได้รับทุน
66SUPERAI2-1247คุณปองภพผ่านได้รับทุน
67SUPERAI2-1298คุณอดิศรผ่านได้รับทุน
68SUPERAI2-1322คุณสรวิศผ่านได้รับทุน
69SUPERAI2-1351คุณพงศ์พันธ์ผ่านได้รับทุน
70SUPERAI2-1374คุณสุกัญญาผ่านได้รับทุน
71SUPERAI2-1383คุณพิธิวัฒน์ผ่านได้รับทุน
72SUPERAI2-1453คุณทรงพลผ่านได้รับทุน
73SUPERAI2-1477คุณตนุภัทรผ่านได้รับทุน
74SUPERAI2-1494คุณนนทวัฒน์ผ่านได้รับทุน
75SUPERAI2-1495คุณกฤษฏิ์ผ่านได้รับทุน
76SUPERAI2-1500คุณธฤตผ่านได้รับทุน
77SUPERAI2-1521คุณปวิชผ่านได้รับทุน
78SUPERAI2-1528คุณรพีพงศ์ผ่านได้รับทุน
79SUPERAI2-1571คุณชลสิทธิ์ผ่านได้รับทุน
80SUPERAI2-1635คุณนนท์ธนัตผ่านได้รับทุน
81SUPERAI2-1644คุณธรรมรัตน์ผ่านได้รับทุน
82SUPERAI2-1703คุณศุภกฤษฏิ์ผ่านได้รับทุน
83SUPERAI2-1714คุณธีธัชผ่านได้รับทุน
84SUPERAI2-1721คุณอัครวุฒิผ่านได้รับทุน
85SUPERAI2-1739คุณนวัตผ่านได้รับทุน
86SUPERAI2-1876คุณศรัณยพงศ์ผ่านได้รับทุน
87SUPERAI2-1888คุณนภกรผ่านได้รับทุน
88SUPERAI2-1920คุณวรเชษฐ์ผ่านได้รับทุน
89SUPERAI2-1934คุณธัญณิชาผ่านได้รับทุน
90SUPERAI2-1951คุณพิพัฒน์พลผ่านได้รับทุน
91SUPERAI2-1991คุณวุฒิพันธุ์ผ่านได้รับทุน
92SUPERAI2-1996คุณวัชระผ่านได้รับทุน
93SUPERAI2-2020คุณศักดิ์ชัยผ่านได้รับทุน
94SUPERAI2-2061คุณพัชรพลผ่านได้รับทุน
95SUPERAI2-2063คุณชยาวัชผ่านได้รับทุน
96SUPERAI2-2125คุณธีรพงศ์ผ่านได้รับทุน
97SUPERAI2-2141คุณอมรผ่านได้รับทุน
98SUPERAI2-2237คุณวิลดานผ่านได้รับทุน
99SUPERAI2-2249คุณจิตรภาณุผ่านได้รับทุน
100SUPERAI2-2253คุณศุภเศรษฐ์ผ่านได้รับทุน
101SUPERAI2-2266คุณสิริธากรผ่านได้รับทุน
102SUPERAI2-2279คุณชลินทร์ผ่านได้รับทุน
103SUPERAI2-2280คุณชัญชกรผ่านได้รับทุน
104SUPERAI2-2321คุณภูมิภพผ่านได้รับทุน
105SUPERAI2-2359คุณกนกพัฒน์ผ่านได้รับทุน
106SUPERAI2-2407คุณพิพัฒน์ผ่านได้รับทุน
107SUPERAI2-2455คุณเรวัฒน์ผ่านได้รับทุน
108SUPERAI2-2500คุณพันธวัฒน์ผ่านได้รับทุน
109SUPERAI2-2520คุณศิวพงษ์ผ่านได้รับทุน
110SUPERAI2-2587คุณพุทธพรผ่านได้รับทุน
111SUPERAI2-2666คุณอรรณพผ่านได้รับทุน
112SUPERAI2-2704คุณนรวีร์ผ่านได้รับทุน
113SUPERAI2-2722คุณพลวริษฐ์ผ่านได้รับทุน
114SUPERAI2-2738คุณเขมรินทร์ผ่านได้รับทุน
115SUPERAI2-2796คุณพงศกรผ่านได้รับทุน
116SUPERAI2-2811คุณศักย์ศรณ์ผ่านได้รับทุน
117SUPERAI2-2824คุณธัชชัยผ่านได้รับทุน
118SUPERAI2-2847คุณศุภชัยผ่านได้รับทุน
119SUPERAI2-2866คุณจารุพจน์ผ่านได้รับทุน
120SUPERAI2-2869คุณนรภัทรผ่านได้รับทุน
121SUPERAI2-2874คุณตะวันผ่านได้รับทุน
122SUPERAI2-2937คุณสุนันทาผ่านได้รับทุน
123SUPERAI2-2980คุณชัยวัฒน์ผ่านได้รับทุน
124SUPERAI2-3018คุณเกษมผ่านได้รับทุน
125SUPERAI2-3097คุณดิษฐพงศ์ผ่านได้รับทุน
126SUPERAI2-3157คุณถิรวัฒน์ผ่านได้รับทุน
127SUPERAI2-3180คุณธีรภัทรผ่านได้รับทุน
128SUPERAI2-3182คุณณัฏฐ์กณิษ์ผ่านได้รับทุน
129SUPERAI2-3190คุณกมลวรรณผ่านได้รับทุน
130SUPERAI2-3194คุณอดุลย์ผ่านได้รับทุน
131SUPERAI2-3229คุณนิรุตติ์ผ่านได้รับทุน
132SUPERAI2-3230คุณธนภรณ์ผ่านได้รับทุน
133SUPERAI2-3237คุณชวนีย์ผ่านได้รับทุน
134SUPERAI2-3282คุณสรัลผ่านได้รับทุน
135SUPERAI2-3306คุณธรรมรัตน์ผ่านได้รับทุน
136SUPERAI2-3366คุณอุไรวรรณผ่านได้รับทุน
137SUPERAI2-3401คุณเปรมากรผ่านได้รับทุน
138SUPERAI2-3432คุณเปมิกาผ่านได้รับทุน
139SUPERAI2-3440คุณชูศักดิ์ผ่านได้รับทุน
140SUPERAI2-3467คุณอนุรักษ์ผ่านได้รับทุน
141SUPERAI2-3473คุณพัฒน์นรีผ่านได้รับทุน
142SUPERAI2-3497คุณธีรพงษ์ผ่านได้รับทุน
143SUPERAI2-3507คุณณฐนนท์ผ่านได้รับทุน
144SUPERAI2-3525คุณพาวรรธน์ผ่านได้รับทุน
145SUPERAI2-3528คุณธีรธัชผ่านได้รับทุน
146SUPERAI2-3553คุณบอลตัน อาทิตย์ผ่านได้รับทุน
147SUPERAI2-3556คุณนนทพัทธ์ผ่านได้รับทุน
148SUPERAI2-3560คุณพุฒผ่านได้รับทุน
149SUPERAI2-3588คุณจรัณณ์ผ่านได้รับทุน
150SUPERAI2-3597คุณบุคอรีย์ผ่านได้รับทุน
151SUPERAI2-3715คุณสุริยาผ่านได้รับทุน
152SUPERAI2-3739คุณพัฒน์นรีผ่านได้รับทุน
153SUPERAI2-3774คุณพีระวัฒน์ผ่านได้รับทุน
154SUPERAI2-3838คุณรัชชานนท์ผ่านได้รับทุน
155SUPERAI2-3880คุณปิยาภาผ่านได้รับทุน
156SUPERAI2-3905คุณภัทรียาผ่านได้รับทุน
157SUPERAI2-3954คุณวรัญชัยผ่านได้รับทุน
158SUPERAI2-4031คุณศิริพงศาผ่านได้รับทุน
159SUPERAI2-4205คุณกนกมนผ่านได้รับทุน
160SUPERAI2-4243คุณสกรรจ์ผ่านได้รับทุน
161SUPERAI2-4532คุณพงศกรผ่านได้รับทุน
162SUPERAI2-4543คุณพงศ์พลผ่านได้รับทุน
163SUPERAI2-4595คุณชารีฟผ่านได้รับทุน
164SUPERAI2-4675คุณสรพงษ์ผ่านได้รับทุน
165SUPERAI2-4849คุณสิรวิชญ์ผ่านได้รับทุน
166SUPERAI2-4935คุณณัฐชนนผ่านได้รับทุน
167SUPERAI2-5083คุณวิมลทิพย์ผ่านได้รับทุน
168SUPERAI2-5387คุณสิริภัสญาผ่านได้รับทุน
169SUPERAI2-5678คุณบุญทิวาผ่านได้รับทุน
170SUPERAI2-489คุณเจตนิพัทธ์ผ่านไม่ได้รับทุน
171SUPERAI2-2134คุณนิสิทธิ์ผ่านไม่ได้รับทุน
172SUPERAI2-35คุณสมพลผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
173SUPERAI2-80คุณอาภากรผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
174SUPERAI2-229คุณวริทธิ์ธรผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
175SUPERAI2-230คุณเอกรัตน์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
176SUPERAI2-294คุณอธิปผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
177SUPERAI2-324คุณอนันตศักดิ์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
178SUPERAI2-469คุณจิณณวัจธน์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
179SUPERAI2-490คุณอภิชัยผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
180SUPERAI2-596คุณธเนศพลผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
181SUPERAI2-623คุณปาณัสม์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
182SUPERAI2-639คุณยอดยศผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
183SUPERAI2-663คุณปฏิพลผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
184SUPERAI2-795คุณธัญธรผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
185SUPERAI2-994คุณณฐภณผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
186SUPERAI2-1321คุณจักรินผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
187SUPERAI2-1329คุณพิศาลเวทผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
188SUPERAI2-1367คุณสุรพลผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
189SUPERAI2-1658คุณปราโมทย์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
190SUPERAI2-1785คุณรวิโรจน์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
191SUPERAI2-1833คุณคงฤทธิ์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
192SUPERAI2-1978คุณทศพิธผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
193SUPERAI2-2158คุณภัคพลผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
194SUPERAI2-2549คุณวรพลผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
195SUPERAI2-2864คุณณัฐวีร์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
196SUPERAI2-3363คุณธนัทผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
197SUPERAI2-3665คุณปาริชาติผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
198SUPERAI2-3667คุณณัทพงศ์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
199SUPERAI2-4287คุณอันดามันผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
200SUPERAI2-4733คุณณัฏฐวัฒน์ผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)
201SUPERAI2-5218คุณทศพรผ่านแบบร่วมกิจกรรมบางส่วน (Observer)