ขั้นตอนการสมัคร

สมัครเข้าโครงการ Super AI Engineer แล้วได้อะไรบ้าง?

1. อบรมออนไลน์หลักสูตรเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental) ที่เปิดให้ ฟรี สำหรับบุคลทั่วไป และ ระดับกลาง (Intermediate)

2. ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (Pre-test)

3. อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในหลักสูตรระดับสูง (Applied Level) – เฉพาะท่านที่ได้รับคัดเลือกเข้า Level 2 เท่านั้น

4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ