รางวัลโครงการ Super AI Engineer 2021

รางวัลเหรียญเงิน Super AI Engineer จำนวน 15 รางวัล มีรายนามผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 1. นนทวัฒน์ วุฒิคำ
 2. ชนาธิป์วัฒน์ นิลพัฒน์
 3. ฐนพงศ์ สมมาตร
 4. อมร พันธุรัตน์
 5. ภัทรียา พิรเวชสกุล
 6. ชัญชกร พัฒนา
 7. ปวิช รุ่งฐานอุดม
 8. ศุภฤกษ์ คงประพันธ์
 9. พงศ์พล ลาภสาธิต
 10. วรวิทย์ เทพแสน
 11. ศรัณยา หิรัญวิภาส
 12. ณฐนนท์ เทพตะขบ
 13. ธีธัช จักนามน
 14. สรายุทธ กรวิรัตน์
 15. นนทพัทธ์ เทศปัญ