ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมรอบที่ 2

กรุณาอ่านคำแนะนำ และยืนยันสิทธิ์และยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
ภายใน วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดและกำหนดการ

 1. หลังจากตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th/2020
  สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่: https://forms.gle/YR9P91PPxaqMfuLp9

      (หากท่านไม่ดำเนินการยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรมรอบที่ 2)
 2. ลักษณะการอบรม: เป็นการเข้าค่ายอบรมแบบปิด ณ ชั้น 27 อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower)
  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  ที่อยู่: อาคารโทรคมนาคม เลขที่ 72 ซ.วัดม่วงแค ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก บางรัก 10501  
  แผนที่สถานที่อบรม: https://goo.gl/maps/W4V9LoygFeiT7iR17
  สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับในการเข้าร่วมการอบรมรอบที่ 2
  ที่พัก: ทางโครงการได้จัดเตรียมที่พักให้สำหรับผู้อบรมที่มาจากต่างจังหวัดเป็นหลักโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  ส่วนท่านที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแต่ต้องการที่พักจะรับพิจารณาตามความจำเป็น ซึ่งต้องมายืนยันวันมอบตัว
 3. หากท่านต้องการแจ้งต้นสังกัดเพื่อลางาน สามารถขอหนังสือเป็นทางการโดยระบุในแบบฟอร์มยืนยันว่า “ต้องการหนังสือรับรองการเข้าค่ายอบรมรอบ 2”
 4. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ และรายละเอียดการยืนยันจะตรวจสอบรายบุคคลได้จากอีเมล และข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th/2020 เมื่อผู้อบรมยืนยันการเข้ารับการอบรมแล้ว โปรดมาเซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรมใน วันมอบตัวและปฐมนิเทศใน วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ CAT Tower ชั้น 27

  ** เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันมอบตัว มีดังนี้
  1) หนังสือรับรองสุขภาพ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  2) บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
 5. กำหนดการอบรม รอบที่ 2
  การอบรมแบบเข้าค่าย ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2563  – 19 กุมภาพันธ์ 2564
  ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 8 อาทิตย์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 20.00 น.
  วันจันทร์ ถึง วันพุธ (เช้า) เป็นอบรมหลักสุตรเอไอแบบเข้มข้น
  วันพุธ (บ่าย) ถึง วันศุกร์ เป็นการทำ Hackathon และ Pitching โดยแต่ละอาทิตย์จะเป็นโจทย์จากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ผู้อบรมจะต้องแข่งขันเป็นทีมแต่ละบ้านที่ได้เลือกไปแล้ว โดยมีพี่เลี้ยงจากแต่ละบ้านให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการอบรม
  • ผู้แข่งขันที่ทำกิจกรรมตามกำหนด โดยมีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตร“Advanced AI” และได้รับค่าครองชีพรายเดือน (จำนวน 25,000 บาท/เดือน และรางวัลพิเศษระหว่างการฝึกอบรมและการแข่งขัน)
 6. กำหนดการ รอบที่ 3 การทำงานกับบริษัท 2 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2564  – 30 เมษายน 2564
  เป็นการทำงานโจทย์เอไอกับหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรม รายได้จะได้รับจากหน่วยงานที่เข้าทำงาน
 7. กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ (Pitching Day): 09 พ.ค 2564  (สถานที่ รอยืนยัน)
------------------ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ----------------

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การอบรมรอบที่ 2

หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนชื่อบ้านและเพิ่มบ้านดังนี้

 • บ้าน Untitled เป็น บ้าน KidDee
 • บ้าน Data Science, Analysis, and Innovative Application เป็น บ้าน The SCAMPER
 • บ้าน AIoT เป็น บ้าน Optimizer
 • เพื่มบ้านมัชฌิมา
ลำดับที่รหัสผู้สมัครภูมิภาคชื่อชื่อบ้าน
122p11c0005cภาคกลางนายเจตศักดิ์ดาบ้าน มัชฌิมา
222p11c0010cภาคกลางนายชีวินบ้าน EXP
322p11c0018cภาคกลางนายรุ่งโรจน์บ้าน EXP
422p11c0138cภาคกลางนายพศินบ้าน EXP
522p11c0345cภาคกลางนางสาวณัฐพรบ้าน Optimizer (AIoT)
622p11c0447cภาคกลางนางสาวบุษกรบ้าน The Scamper
722p11c0686cภาคกลางนายภัทรบ้าน ปังปุริเย่
822p12c0487cภาคกลางนายดุลยทรรศน์บ้าน Optimizer (AIoT)
922p12c0765cภาคกลางนายณัฐพงษ์บ้าน KidDee (Untitled)
1022p21c0022cภาคกลางนายปรานต์ปวีณบ้าน EXP
1122p21c0039cภาคกลางนายณัชพลบ้าน KidDee (Untitled)
1222p21c0051cภาคกลางนายณัฐพรบ้าน EXP
1322p21c0070cภาคกลางนายณัทกรบ้าน Optimizer (AIoT)
1422p21c0082cภาคกลางนายกิตติภัฎบ้าน EXP
1522p21c0094cภาคกลางนายณัฏฐ์บ้าน EXP
1622p21c0104cภาคกลางนางสาวบุญธิชาบ้าน KidDee (Untitled)
1722p21c0151cภาคกลางนางนุรฮาร์ดีบบ้าน The Scamper
1822p21c0153cภาคกลางนายสื่อสารบ้าน EXP
1922p21c0162cภาคกลางนางศรพระรามบ้าน Optimizer (AIoT)
2022p21c0177cภาคกลางนางสาวอนัญญาบ้าน ปังปุริเย่
2122p21c0207cภาคกลางนายสิรวิชญ์บ้าน ปังปุริเย่
2222p21c0247cภาคกลางนายสรยุทธบ้าน EXP
2322p21c0253cภาคกลางนายณัฐนันท์บ้าน EXP
2422p21c0271cภาคกลางนายสิรณัฏฐ์บ้าน EXP
2522p21c0280cภาคกลางนายอิษฎาบ้าน มัชฌิมา
2622p21c0302cภาคกลางนายศุภวิชญ์บ้าน EXP
2722p21c0307cภาคกลางนายสกรรจ์บ้าน ปังปุริเย่
2822p21c0325cภาคกลางนายกฤติพงศ์บ้าน EXP
2922p21c0355cภาคกลางนางสาวรยา ซาคาชิตะบ้าน มัชฌิมา
3022p21c0371cภาคกลางนายธนโชติบ้าน มัชฌิมา
3122p21c0380cภาคกลางนายปารเมษฐ์บ้าน The Scamper
3222p21c0415cภาคกลางนายธณพลบ้าน EXP
3322p21c0495cภาคกลางนายคุณานนต์บ้าน The Scamper
3422p21c0568cภาคกลางนายวิศรุตบ้าน ปังปุริเย่
3522p21c0575cภาคกลางนางสาวรมย์รวินท์บ้าน มัชฌิมา
3622p21c0595cภาคกลางนายทรงธรรมบ้าน Optimizer (AIoT)
3722p21c0634cภาคกลางนายสัตยาบ้าน Optimizer (AIoT)
3822p21c0642cภาคกลางนายชมธนบ้าน EXP
3922p21c0703cภาคกลางนายกฤษบ้าน Optimizer (AIoT)
4022p21c0763cภาคกลางนายปิยนนท์บ้าน ปังปุริเย่
4122p21c0774cภาคกลางนายนพอนนต์บ้าน The Scamper
4222p21c0775cภาคกลางนายเพชรเตชินธ์บ้าน มัชฌิมา
4322p21c0815cภาคกลางนายอนุวัตรบ้าน The Scamper
4422p21c0836cภาคกลางนางสาวศิรภัสสรบ้าน The Scamper
4522p21c0840cภาคกลางนายจินตวัฒน์บ้าน KidDee (Untitled)
4622p21c0877cภาคกลางนายชนม์ชนันทร์บ้าน The Scamper
4722p21c0885cภาคกลางนายสุริยะบ้าน มัชฌิมา
4822p21c0908cภาคกลางนายธนวิชญ์บ้าน KidDee (Untitled)
4922p21c0917cภาคกลางนายภทรกรบ้าน EXP
5022p21c0919cภาคกลางนายฐกรบ้าน มัชฌิมา
5122p21c0932cภาคกลางนายกฤษณ์ธรบ้าน The Scamper
5222p22c0003cภาคกลางนายจรัลบ้าน Optimizer (AIoT)
5322p22c0006cภาคกลางนายคีตวัฒน์บ้าน KidDee (Untitled)
5422p22c0021cภาคกลางนายธนภัทรบ้าน Optimizer (AIoT)
5522p22c0044cภาคกลางนายศุภชัยบ้าน KidDee (Untitled)
5622p22c0059cภาคกลางนายวิโรจน์บ้าน ปังปุริเย่
5722p22c0125cภาคกลางนายพรพระบ้าน Optimizer (AIoT)
5822p22c0134cภาคกลางนายธนาทิพย์บ้าน The Scamper
5922p22c0140cภาคกลางนายนวีนบ้าน KidDee (Untitled)
6022p22c0265cภาคกลางนายทัชชพงษ์บ้าน มัชฌิมา
6122p22c0353cภาคกลางนายณัฏฐพัชร์บ้าน มัชฌิมา
6222p22c0395cภาคกลางนายศุภวุฒิบ้าน KidDee (Untitled)
6322p22c0398cภาคกลางนายพรระติชัยบ้าน KidDee (Untitled)
6422p22c0413cภาคกลางนายชัชชัยบ้าน The Scamper
6522p22c0433cภาคกลางนายชลัชบ้าน KidDee (Untitled)
6622p22c0480cภาคกลางนายวีรศักดิ์บ้าน KidDee (Untitled)
6722p22c0589cภาคกลางนายนราธิปบ้าน EXP
6822p22c0597cภาคกลางนายสรธรบ้าน Optimizer (AIoT)
6922p22c0689cภาคกลางนายธนพลบ้าน KidDee (Untitled)
7022p22c0796cภาคกลางนายชนกานต์บ้าน The Scamper
7122p22c0829cภาคกลางนายญาณวุฒิบ้าน KidDee (Untitled)
7222p22c0835cภาคกลางนายปุณณรักษ์บ้าน มัชฌิมา
7322p22c0857cภาคกลางนางสาววิชุดาบ้าน EXP
7422p23c0143cภาคกลางนายสุกฤษฎ์บ้าน Optimizer (AIoT)
7522p23c0144cภาคกลางนายศันสนะบ้าน Optimizer (AIoT)
7622p23c0146cภาคกลางนายชนกันต์บ้าน The Scamper
7722p23c0192cภาคกลางนายวศินบ้าน KidDee (Untitled)
7822p23c0334cภาคกลางนายวรวุทธบ้าน มัชฌิมา
7922p23c0342cภาคกลางนางสาวพิชชาทรบ้าน Optimizer (AIoT)
8022p23c0652cภาคกลางนายคงฤทธิ์บ้าน ปังปุริเย่
8122p23c0778cภาคกลางนายตรีภพบ้าน EXP
8222p24c0002cภาคกลางนายชินธิปบ้าน มัชฌิมา
8322p24c0314cภาคกลางนายชลณัฏฐ์บ้าน ปังปุริเย่
8422p24c0456cภาคกลางนายจารนัยบ้าน Optimizer (AIoT)
8522p24c0866cภาคกลางนายกฤตบ้าน EXP
8622p25c0078cภาคกลางนายนิสิทธิ์บ้าน KidDee (Untitled)
8722p25c0081cภาคกลางนายพัลลภบ้าน ปังปุริเย่
8822p25c0083cภาคกลางนายเพิ่มพลบ้าน Optimizer (AIoT)
8922p25c0206cภาคกลางนายคณิตบ้าน EXP
9022p25c0226cภาคกลางนายอธิปัตย์บ้าน ปังปุริเย่
9122p25c0239cภาคกลางนายไพโรจน์บ้าน ปังปุริเย่
9222p25c0392cภาคกลางนายพรพสกบ้าน ปังปุริเย่
9322p25c0622cภาคกลางนายสุรภูมิบ้าน ปังปุริเย่
9422p25c0762cภาคกลางนายเกรียงไกรบ้าน EXP
9522p25c0790cภาคกลางนายจิตรินบ้าน EXP
9622p26c0133cภาคกลางนายกฤตเมธบ้าน ปังปุริเย่
9722p26c0236cภาคกลางนายพสิษฐ์บ้าน Optimizer (AIoT)
9822p26c0298cภาคกลางนายเพชรกฤษณ์บ้าน ปังปุริเย่
9922p26c0377cภาคกลางนายภาวุธบ้าน KidDee (Untitled)
10022p26c0501cภาคกลางนายเอกธนัชบ้าน ปังปุริเย่
10122p27c0357cภาคกลางนายทัศนัยบ้าน KidDee (Untitled)
10222p27c0403cภาคกลางนายพิภพบ้าน ปังปุริเย่
10322p27c0494cภาคกลางนายศิระบ้าน The Scamper
10422p21e0001eภาคตะวันออกนายภูมิพัฒน์บ้าน The Scamper
10522p21e0121eภาคตะวันออกนางสาวทักษอรบ้าน Optimizer (AIoT)
10622p21e0122eภาคตะวันออกนางสาวณัฏฐ์ภัคบ้าน ปังปุริเย่
10722p21e0132eภาคตะวันออกนางสาวนันท์ณภัสบ้าน EXP
10822p21e0138eภาคตะวันออกนายพยงค์กิจบ้าน EXP
10922p22e0012eภาคตะวันออกนายพงศ์ศักรบ้าน The Scamper
11022p22e0043eภาคตะวันออกนายณัฐธดานนท์บ้าน ปังปุริเย่
11122p22e0114eภาคตะวันออกนายกวีบ้าน EXP
11222p25e0023eภาคตะวันออกนายณัฐบ้าน ปังปุริเย่
11322p26e0118eภาคตะวันออกนายตะวันบ้าน The Scamper
11422p21i0020iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายนนทพัทธ์บ้าน มัชฌิมา
11522p21i0027iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวมัลลิกาบ้าน The Scamper
11622p21i0032iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวกรรณิการ์บ้าน KidDee (Untitled)
11722p21i0052iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายณัฐวัฒน์บ้าน The Scamper
11822p21i0109iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายปัณณทัตบ้าน KidDee (Untitled)
11922p23i0006iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายวรัฏฐาบ้าน Optimizer (AIoT)
12022p24i0146iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจักรกฤษณ์บ้าน KidDee (Untitled)
12122p25i0003iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายพลายเดชบ้าน มัชฌิมา
12222p25i0005iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายนิสิตบ้าน KidDee (Untitled)
12322p26i0133iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวยุภาภรณ์บ้าน KidDee (Untitled)
12422p26i0195iภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายปิติยาธรบ้าน The Scamper
12522p21n0030nภาคเหนือนายนรเทพบ้าน ปังปุริเย่
12622p21n0072nภาคเหนือนายบริรัฐบ้าน ปังปุริเย่
12722p21n0173nภาคเหนือนายภาคินบ้าน KidDee (Untitled)
12822p21n0179nภาคเหนือนายอธิภัทรบ้าน The Scamper
12922p21n0185nภาคเหนือนายภวัตบ้าน ปังปุริเย่
13022p22n0012nภาคเหนือนายนครินทร์บ้าน ปังปุริเย่
13122p22n0018nภาคเหนือนางสาวพรนิภาบ้าน มัชฌิมา
13222p23n0007nภาคเหนือนายวรวิทย์บ้าน Optimizer (AIoT)
13322p23n0026nภาคเหนือนายชัชวาลย์บ้าน Optimizer (AIoT)
13422p23n0055nภาคเหนือนายพุฒิพงศ์บ้าน EXP
13522p25n0075nภาคเหนือนายกิติภูมิบ้าน ปังปุริเย่
13622p26n0176nภาคเหนือนายภูษณบ้าน The Scamper
13722p12s0060sภาคใต้นายณัฐกรบ้าน ปังปุริเย่
13822p21s0049sภาคใต้นายณัฐภัทรบ้าน KidDee (Untitled)
13922p21s0053sภาคใต้นายปวริศร์บ้าน มัชฌิมา
14022p21s0057sภาคใต้นายอมีนบ้าน มัชฌิมา
14122p21s0121sภาคใต้นายเจตนิพัทธ์บ้าน The Scamper
14222p21s0125sภาคใต้นายณัฐเศรษฐ์บ้าน The Scamper
14322p21s0325sภาคใต้นางสาวรัชสุรางค์บ้าน The Scamper
14422p21s0349sภาคใต้นายอติชาตบ้าน มัชฌิมา
14522p22s0035sภาคใต้นายเจษฎาบ้าน มัชฌิมา
14622p23s0038sภาคใต้นางสาวเพ็ชรัตน์บ้าน KidDee (Untitled)
14722p25s0085sภาคใต้นายกฤตินันท์บ้าน Optimizer (AIoT)
14822p25s0168sภาคใต้นายกิตติศักดิ์บ้าน The Scamper
14922p26s0100sภาคใต้นางสาวอัญชนาบ้าน The Scamper
15022p26s0324sภาคใต้นายพลกฤตบ้าน ปังปุริเย่
15122p26s0340sภาคใต้นายวิทวัสบ้าน Optimizer (AIoT)
15222p21w0002wภาคตะวันตกนายณัฐชนนบ้าน EXP
15322p22w0030wภาคตะวันตกนายพูนลาภบ้าน KidDee (Untitled)
15422p22w0072wภาคตะวันตกนายจิรศักดิ์บ้าน The Scamper
15522p23w0130wภาคตะวันตกนายปิยะฤทธิ์บ้าน Optimizer (AIoT)
15622p25w0027wภาคตะวันตกนายณัฏฐ์กฤศบ้าน Optimizer (AIoT)
15722p25w0080wภาคตะวันตกนายบุญฤทธิ์บ้าน มัชฌิมา
15822p26w0031wภาคตะวันตกนายคเณศบ้าน KidDee (Untitled)
15922p26w0042wภาคตะวันตกนางสาวอารีรัตน์บ้าน Optimizer (AIoT)
16022p27w0045wภาคตะวันตกนายสุรเดชบ้าน Optimizer (AIoT)
16122p27w0103wภาคตะวันตกนางสาวลาวัลย์บ้าน Optimizer (AIoT)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save