รายชื่อคณะกรรมการ

ศ.ดร. ธนารักษ์
ธีระมั่นคง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ.ดร. รัชฏา คงคะจันทร์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. นฤมล ชูเมือง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. ชัย
วุฒิวิวัฒน์ชัย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
บริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด

ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล

คุณเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณพลากร นิลเขต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณฌัชชา สุภานุภาพพงศ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณสุชาธิษณ์ บุนนาค

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจร

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

คุณกฤษฎา เฉลิมสุข

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ดร. ธาริณี ลิมปิบันเทิง

สถาบันวิชาการ ทีโอที

ดร. ต้อง ศรีคชา

สถาบันวิชาการ ทีโอที

ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูล

Software Park Thailand

คุณจารุณี หงษ์วิชุลดา

Software Park Thailand

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย

บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด

ดร. ปิโยรส ตั้งธรรมธิติ

บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด

ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ์

บริษัท ซีทรัส จำกัด

คุณพนัส วัฒนชัย

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์
จำกัด

อาจารย์อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

บริษัท พนัส
แอสเซมบลีย์ จำกัด

คุณธนสันต์ ธันเหิมหงส์

บริษัท อิลิกเซอร์
ซอฟต์แวร์ จำกัด

คุณวิรัตน์ ชินนันท์

บริษัท อิลิกเซอร์
ซอฟต์แวร์ จำกัด

รศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ศรัณย์ กุลยานนท์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ณัฐสุดา เกาฑัณท์ทอง

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ศศิพร อุษณวศิน

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. นเรศ ดํารงชัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
(TCELS)

รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร. โกสินทร์ จํานงไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร. พยุง มีสัจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. นงนุช เกตุ้ย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร. ประเสริฐ ลือโขง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร. พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์อุไรวรรณ บัวตูม

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุเมธ ยืนยง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ชูศักดิ์ ยาทองไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ. จิโรจน์ จริตควร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์นิมิตร ทักษวิทยพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร. ผิน ฉัตรแก้วมณี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร. สุรชัย ทองแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. อนันต์ลดา โชติมงคล

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคล

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(
FIBO)

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณนิติ เมฆหมอก

สมาคมไทยไอโอที

ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

สมาคมธนาคารไทย

ผศ.ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุล

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร. ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร. ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.สาวอนงค์ รุ่งสุข

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร. พรเทพ โรจนวสุ

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ศศิธร แก้วมั่น

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร. ธนา สุขวารี

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม

รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

สำนัก KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์จีรณา น้อยมณี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)(สพร.)

รศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน

ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์

อดีตนายกสมาคมไทยไอโอที

ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save