Artificial Intelligent

Super AI Engineer

Thailand

Global Trining

ศูนย์อบรมทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค

Internships support

อบรมกับองค์กรชั้นนำด้าน AI

Pitching

Pitching ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท

 • Intelligent Control & Robotics
 • Image Processing
 • Signal Processing
 • Natural Language Processing/Understanding
 • Big Data Analysis

เกณฑ์การประเมิน

ในการประเมินคณะกรรมการจะดูความเหมาะสมของผู้สมัคร จากประวัติ, CV, แฟ้มสะสมผลงาน รวมถึงประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ของผู้สมัคร นอกจากนี้ความตั้งใจและแรงบันดาลใจของผู้สมัครในการเข้าร่วมโครงการ เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณา

ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Web Designer 100%
ผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ เชิงประจักษ์ (Git Hub/Website)
Web Designer 100%
แรงบันดาลใจ (เรียงความ) และ ความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ (Clip แนะนำตัว)
Web Designer 100%

Modern Solutions

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สัญขาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป*** ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมด้าน AI
 • ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษาหรือความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ สมัครผ่านภูมิภาคที่ตนสังกัดอยู่ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ประกาศบนเว็บไซต์
*** หากอายุต่ำกว่า 15 ปี แต่มีความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเงื่อนไขปกติ

pexels-fauxels-3182750
0 +
Candidate

OUR SERVICES

ศูนย์ประสานงานและเครื่อข่าย
ภาคกลาง

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคกลาง: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต (เนคเทค) ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (SIIT, TU และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคกลาง: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต (เนคเทค) ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (SIIT, TU และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

43_AIAT

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคกลาง: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต (เนคเทค) ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (SIIT, TU และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

ศูนย์ประสานงานและเครื่อข่าย
ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์ประสานงานและเครื่อข่าย
ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา
สังกัด: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ประสานงานและเครื่อข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
สังกัด: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์ประสานงานและเครื่อข่าย
ภาคตะวันตก

มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

Overview

Modern Solutions

รายละเอียดกิจกรรม

การรับสมัคร

 • รับสมัครไม่จำกัดจำนวน
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ครั้ง คือ 08/08/2563 และ 09/09/2563
 • รอบที่ 1 จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ จำนวน 12 ครั้ง
  (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
 • หากผ่านการประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตร Basic AI

รอบการฝึกงานในองค์กรหรือศูนย์วิจัย

 • ผู้อบรมทั้ง 100 คน จะได้รับการเข้าฝึกปฏิบัติจริงตามองค์กรหรือศูนย์วิจัยที่ทางโครงการได้รับรอง หรือคัดเลือกให้เข้าฝึกงานได้
 • ผู้อบรมจะได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านไปฝึกงาน จำนวนเงินขึ้นอยู่กับความสามารถและเงื่อนไขขององค์กร
 • ระยะเวลาการฝึกงาน 2 เดือน
 • หากผ่านการประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตร Super AI

การอบรมรอบที่ 2

 • จัดอบรมเนื้อหา AI อย่างเข้มข้น และเก็บคะแนนสะสมรายสัปดาห์
 • จัดอบรม 5-6 วันต่อสัปดาห์ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ระยะเวลาการอบรม 2 เดือน
 • ผู้อบรมมีอิสระในการเลือกรูปแบบการอบรม โดยไม่จำเป็นต้องเข้าค่ายที่ส่วนกลาง
 • ผู้อบรมได้รับค่าครองชีพ จำนวน 25,000 บาท/เดือน + รางวัลพิเศษระหว่างการฝึกอบรมและการแข่งขัน
 • หากผ่านการประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตร Advanced AI

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 2 ยังสามารถเข้าอบรมในรอบนี้ได้ แต่ไม่สามารถแข่งขันและรับค่าครองชีพได้

การแข่งขันรอบสุดท้าย

 • นำเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกงานในองค์กรหรือศูนย์วิจัย (Pitching)
 • ชิงเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท

Address

Artificial Intelligence Association of Thailand
160 Moo 5 (near to Bangkok Bank’s 
Bangkadi Industrial Pathumthani Branch) Tiwanon Road, Bangkadi, Mueang Pathum ThaniPathum Thani 12000 THAILAND

Phone

097-186-1734

eMail

info@aiat.or.th