ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

Facebook: ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ Super AI Engineer-Northern Region
Website: http://www.ds.science.cmu.ac.th

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง

กรรมการวิชาการ

รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

กรรมการวิชาการ

ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต

กรรมการ

รศ.ดร. ทศพล บุญเกิน

กรรมการ

ผศ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง

กรรมการ

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

กรรมการ

ดร. ปภังกร อิ่นแก้ว

กรรมการ

อาจารย์วิลาวัลย์ ยาทองคำ

กรรมการ

ดร. จักรกฤช เตโช

กรรมการ

ดร. ปวียา รักนิ่ม

กรรมการ

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

กรรมการ

ผศ.ดร. พาสน์ ปราโมกข์

กรรมการ

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เตมีย์

กรรมการ

รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ

กรรมการ

ดร. ประเสริฐ ลือโขง

กรรมการ

ดร. กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

กรรมการ

อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง

กรรมการ

อาจารย์เศวต สมนักพงษ์

กรรมการ

คุณโอภาส หลวงธิจา

ผู้ประสานงาน