เป็นโครงการภายใต้ โครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน Artificial Intelligence and Robotics for All มุ่งสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นนวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง

  • การคัดเลือกผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพพร้อมพัฒนาความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์,
  • การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ นักวิเคราะห์และวางแผนระบบ, ผู้มีความรอบรู้ในอุตสากรรมเป้าหมาย
  • การจัดแข่งขันเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถแก้ปัญหาจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์,
  • การเข้าสู่การปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการหรือศูนย์วิจัย,
  • สรรหาและแนะนำ ผู้ที่จะเป็น นวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงผู้ที่จะมาเป็นผู้สอน/ครูฝึกรุ่นใหม่ และช่วยค่ายในรุ่นถัดไป