ACTIVITIES OVERVIEW

ภาพรวมโครงการ

     ภาพรวมโครงการจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบ Online และ Onsite โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ผู้อบรมจะได้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอด แก้ปัญหา ออกแบบ วิจัย ทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ทางโครงการได้จัดกิจกรรม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

ช่วงที่ 1 (Level 1) อบรมพื้นฐานและทฤษฏีด้าน AI แบบ Self-learning และการเรียนผ่านระบบ Online (AIAT MOOC และ AI Lecture) โดยประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร คือ

หลักสูตรเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental Level ) (สำหรับบุคคลทั่วไป)
หลักสูตรเอไอระดับกลาง (Intermediate Level) (สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1.  อบรมออนไลน์หลักสูตรเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental) ฟรี สำหรับบุคลทั่วไป และท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเรียนออนไลน์ผ่าน AIAT MOOC และ AI Lecture
 2. เมื่อสมัครเข้าโครงการ จะได้รับสิทธิ์ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานและระดับกลาง ภาคทฤษฏี ผ่านระบบประเมินผลออนไลน์ (Online Assessment Platform)
 3. เมื่อผ่านการประเมินผลออนไลน์ (Online Assessment Platform) โดยมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 60 จะได้รับใบประกาศ Foundation AI-Theory
  หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่เลเวล 2 ยังสามารถเข้าเรียนระบบออนไลน์ได้ (AIAT MOOC) และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon Online / Onsite รอบบ่มเพาะ (ศูนย์ประสานงานเครือข่าย) 

 

ช่วงที่ 2 (Level 2) อบรมหลักสูตรเอไอขั้นสูง (Applied Level) เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ (Online & Onsite) เสริมทักษะการวางแผน, การออกแบบ, การวิเคราะห์,การสร้างระบบ และ ซอฟต์สกิล ทำงานกลุ่มและเดี่ยว เพื่อเสริมความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ การแก้ปัญหาด้าน AI จากโจทย์จริงขององค์กร

โดยเน้นความรู้ความสามารถที่จะฝึกอบรมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

 1. การประมวลผลภาพ (Image processing)
 2. การประมวลผลสัญญาณ (Signal processing)
 3. การประมวลผลและการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural language processing/understanding)
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
 5. อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและหุ่นยนต์ (Internet of Things and robotics)

และแบ่งได้อีก 4 โดเมน ดังนี้

 1. CLIMATE CHANGE
 2. HEALTH CARE
 3. FINANCIAL TECHNOLOGY
 4. EDUCATIONAL TECHNOLOGY

ทางโครงการได้จัดเตรียมหลักสูตรเอไอระดับสูงเชิงประยุกต์ (Applied Level) เน้นการนำความรู้ด้านเอไอที่ใช้งานจริงและแก้โจทย์จริงที่ได้จากองค์กร รูปแบบการอบรมจะเน้น Workshop และ Hackathon เป็นหลัก ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ซึ่งผู้อบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ Online และ Onsite ตามกำหนดการที่ทางโครงการประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Level 2 มีดังนี้

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนในระหว่างการอบรม
 • ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญสาขาเอไอ
 • ได้พบกับผู้มีความสามารถแตกต่างกันและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อบรมหลากหลายอาชีพ
 • เมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในหลักสูตรระดับสูง (Applied Level)
 • ฝึกปฏิบัติจริงจากโจทย์ของสถานประกอบการ
 • มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานฝึกโจทย์เอไอกับสถานประกอบการ อย่างน้อย 2 เดือน

ช่วงที่ 3 (Level 3)  ทำงานสาขาปัญญาประดิษฐ์ในสถานประกอบการ ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ทางโครงการจะจัดหา ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้อบรม ซึ่งการทำงานจะต้องเป็นงานที่เป็นโจทย์ทางด้าน AI และมีการยืนยันการทำงานให้ทางโครงการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้อบรมสามารถติดต่อ หาสถานที่ทำงานได้ด้วยตนเอง โดยการแจ้งรายชื่อบริษัทให้ทางโครงการทราบตามขั้นตอนที่ประกาศในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อผู้อบรมผ่านการทำงานในองค์กรครบตามกำหนดแล้ว ผู้อบรมจะต้องนำเสนอผลงานรายบุคคลต่อกรรมการโครงการ แสดงความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์จากการทำงานกับสถานประกอบการในเชิงประจักร และ Pitching เพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติบัตร เงินรางวัล และเหรียญรางวัลในการพิจารณารอบชิงชนะเลิศ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Level 3 มีดังนี้

 • ได้รับสิทธิเข้าทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านปัญญาประดิษฐ์
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร เหรียญรางวัลและเงินรางวัล

รอบพิสูจน์ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (Final Pitching)
นำเสนอความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์รายบุคคลเพื่อสรุปรางวัลที่จะได้รับ