ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคใต้

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

Facebook Group : ศูนย์ประสานงานภาคใต้ Super AI Engineer

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. อชีส นันทอมรพงศ์

กรรมการ

ดร. กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

กรรมการ

ดร. กาญจนา เหล่าเส็น

กรรมการ

อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร

กรรมการ

คุณอาภากร บุนนาค

กรรมการ

คุณกมลวรรณ แสงทอง

กรรมการ

คุณวรนุช ญาณศักดิ์

ผู้ประสานงาน

คุณสุวภัทร จินตา

ผู้ประสานงาน