ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันตก

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. นริศ หนูหอม

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ดร. สุเมธ ยืนยง

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. สุพจน์ เฮงพระพรหม

กรรมการ

รศ.ดร. อนุชิต จิตพัฒนกุล

กรรมการ

ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช

กรรมการ

ผศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ

กรรมการ

ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง

กรรมการ

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

กรรมการ

คุณอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์

ผู้ประสานงาน

คุณชื่นสุมน สุขจิตร

ผู้ประสานงาน

คุณพลอยไพลิน เพชรแอน

ผู้ประสานงาน

คุณชิตณัช ธชีพันธ์

ผู้ประสานงาน