ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล

เบอร์โทรติดต่อศูนย์ประสานงาน: 089-7102645

E-mail: pusadee@kku.ac.th

Website: https://computing.kku.ac.th/

 

ผู้ประสานงาน: นางสาววิจิตรา ขจร

เบอร์โทร: 086-8582353

E-mail: wijika@kku.ac.th

 

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

กรรมการวิชาการ

รศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ศรัณย์ อภิชนตระกูล

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วรัญญา วรรณศรี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ไพรสันต์ ผดุงเวียง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เพชร อิ่มทองคำ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ชานนท์ เดชสุภา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ภัคราช มุสิกะวัน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ญานิกา คงโสรส

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ไอศูรย์ กาญจนสุรัตน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุธน เจริญศิริ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายขวัญชัย มูลเค้า

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นางฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวชนกนันท์ ถูไกรวงษ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวจิราภรณ์ หอมอ่อน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพงษ์เทพ พระคุณ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายโรจนวรรณ หาดี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางรัตติกร แทนเพชร

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกฤษณะ พันธ์ลูกท้าว

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศศิรดา ศรีศิริ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววิจิตรา ขจร

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น