ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันออก

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา

เบอร์โทรติดต่อศูนย์ประสานงาน: 038-102794

E-mail: wittawas@buu.ac.th, amornrat@buu.ac.th

Website: www.ict.buu.ac.th

 

ผู้ประสานงาน:

คุณอมรรัตน์ มากบดี (ตูน)

เบอร์โทร: 089-486-1406

E-mail: amornrat@go.buu.ac.th

Line ID: toonamorn

คุณฐิติรัชต์ สุดพุ่ม (นัท)

เบอร์โทร: 089-936-9896

E-mail: thitirat@go.buu.ac.th

Line ID: by-nutty

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

กรรมการวิชาการ

ดร. อุไรวรรณ บัวตูม

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

คุณยุวธิดา ยะนินทร

คุณสยาม ศรีพั่ว

ผู้ประสานงาน

คุณฐิติรัชต์ สุดพุ่ม

คุณอมรรัตน์ มากบดี