รางวัลโครงการ Super AI Engineer 2021

รางวัลเหรียญทอง Super AI Engineer จำนวน 9 รางวัล มีรายนามผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

  1. ภูมิภพ สุวรรณาภิชาติ
  2. พีระวัฒน์ โรจน์รัชดากร
  3. จิตรภาณุ ขัยมงคล
  4. นรวีร์ ชาญภิญโญ
  5. สุกัญญา ชินวิชา
  6. ธีรภัทร เนียมหอม
  7. ศักย์ศรณ์ เรืองฐานุศักดิ์
  8. ชวกร เพียรทำ
  9. นรภัทร บุพโพดม