รางวัลโครงการ Super AI Engineer 2021

รางวัล AI Developer จำนวน 42 รางวัล มีรายนามผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 1. พัชรพล ลีสุขสาม
 2. อรรณพ ปริปุณนัง
 3. พศฐิฏญ์ ฉันทวุฒิ
 4. วรัญชัย ยิ่งคำนึง
 5. ปิยะพันธ์ วงมา
 6. จตุรวิทย์ อาจหาญ
 7. วรเชษฐ์ อุทธา
 8. กฤติธี ญาณพิสิฐกุล
 9. กมลวรรณ โฆษะวิวัฒน์
 10. ชัยวัฒน์ หนูทอง
 11. พลวริษฐ์ ศักดิ์เกษมโสภณ
 12. พิพัฒน์ ชมชิด
 13. สืบตระกูล คุณธรรม
 14. วุฒิพันธุ์ ปริโยทัย
 15. ทรงพล เรืองแสง
 16. อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ
 17. พิธิวัฒน์ เหลืองวิชชเจริญ
 18. ชวนีย์ สังข์ทอง
 19. เมษยน แก้วเสนา
 20. มานิตา สุวรรณวงศ์พร
 21. พัฒน์นรี ศรีโชคสิทธิกุล
 22. อนันตศักดิ์ ทิพย์พญาชัย
 23. ปรัชญ์ญาพล ไวทยกุล
 24. ปิยาภา เดชฟุ้ง
 25. ชลสิทธิ์ เกษแก้ว
 26. อดุลย์ นันทะแก้ว
 27. พัฒน์นรี เจริญประสิทธิ์
 28. ชูศักดิ์ ส่งสว่าง
 29. พศินพัชร์ วิธูชุลีโชติ
 30. นิรุตติ์ กำมะหยี่เงิน
 31. ปาณิศา ไกรวัฒนพงศ์
 32. ธัชชัย พิสิฐเดโช
 33. พุทธพร เดชอุดม
 34. ภูมิพัฒน์ เจริญธนานุวัฒน์
 35. พุฒ ฝ่าผล
 36. นิภาส บั้นบูรณ์
 37. วิมลทิพย์ แสนประเสริฐ
 38. ศุภชัย เจียมวิจิตรกุล
 39. ธนวัต เกตุสิน
 40. ธีรธัช พีรมธุกร
 41. ธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล
 42. ธนธรณ์ กันธาหล้่า