รางวัลโครงการ Super AI Engineer 2021

รางวัลเหรียญทองแดง Super AI Engineer จำนวน 52 รางวัล มีรายนามผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 1. ธรรมรัตน์ ปากลาว
 2. ศศิณ พิมพ์ศิริ
 3. ศุภเศรษฐ์ เอ็งไพบูลย์
 4. เขมรินทร์ วีระเผ่า
 5. กรธวัช วิเศษไพฑูรย์
 6. ฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 7. สาธิดา สุขพงษ์
 8. อนุรักษ์ ยุทธนาวา
 9. ภูชิต วิชชุตานนท์
 10. ศุภโชค บัวรักษ์
 11. เกษม อำนวยโรจนจินดา
 12. วรเมธ จุลวัฒนานนท์
 13. จารุพจน์ ถนอมรักษ์
 14. สิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์
 15. ศุภกฤษฏิ์ ถูไกรวงษ์
 16. ศิวพงษ์ นิยมพานิช
 17. กฤษฏิ์ อาภรณ์วิรัตน์
 18. กรรพี สุทธิเจริญพาณิชย์
 19. ปริชญา บำรุงเสนา
 20. ศิริพงศา อัครวัฒนวาณิช
 21. บรรพต จูฑะสุวรรณศิริ
 22. ณัฐพงศ์ เลาหวณิช
 23. ธนโชติ แซ่เจี่ย
 24. พรชัย ฉวีวัฒน์
 25. บัญชา เหลือผล
 26. บอลตัน อาทิตย์ เดวิส
 27. สรัล ดีเหลือ
 28. ปฏิพล รุจิพัฒนพงศ์
 29. เปรม อิงคเวชชากุล
 30. ธัญณิชา ทองอยู่
 31. พันธวัฒน์ พรมชาติ
 32. อาซีซัน อุสมา
 33. นภกร ทรัพย์สอาด
 34. ณัฐพล สุวรรณสว่าง
 35. พิพัฒน์พล มิตะสิทธิ์
 36. วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์
 37. สุขสันต์ พรมบุญเรือง
 38. บุคอรีย์ หมาดทิ้ง
 39. ถิรวัฒน์ พงศะทัตกิจ
 40. ศุภกร คงประพันธ์
 41. เสฎฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ
 42. ณัฐชนน ศุภภิญโญ
 43. อัษฎางค์ สมบูรณ์ผล
 44. ยอดยศ ลิ้มรสธรรม
 45. ธีรพงศ์ หารยงค์
 46. กนกพัฒน์ สุนิตย์สกุล
 47. อัครวุฒิ ดุลยประพันธ์
 48. วิลดาน หลงลูวา
 49. พงศกร ชัยแก้ว
 50. เจริญศักดิ์ ยอดกันทา
 51. นนท์ธนัต จิตสิริภารัตน์
 52. สรธัญ สุมานิตย์