QUALIFICATIONS

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาอาชีพที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมด้าน AI โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • ผู้ที่สนใจอบรมเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental Level )
  • สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมระดับขั้น Intermediate Level ควรมีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา หรือความรู้พื้นฐานเอไอ
  • ผู้ที่สนใจการแข่งขัน Hackathon โจทย์สาขาเอไอ

 

 หมายเหตุ

  • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การรับเงินทุนและรางวัลต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับเงินทุนหรือเงินรางวัล
  • สามารถดูหลักสูตรได้ที่ https://mooc.aiat.or.th/
  • เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นกับคณะกรรมการ โปรดศึกษารูปแบบการสมัครเข้าโครงการเพิ่มเติม
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าค่ายอบรมปฏิบัติการขั้นสูง หรือผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ Level 2 ท่านสามารถเลือกสมัคร แข่งขัน Hackathon Online ตามศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้

 

     โครงการได้จัดหลักสูตรอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการ Upskill Reskill ในสาขาอาชีพเอไอ เช่น วิศวกร นวัตกร นักวิจัย Startup สาขาเอไอ

     หากท่านเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานต่าง ๆ ด้านปัญญาประดิษฐ์ มีความตั้งใจที่จะเป็นสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ หรือ Super AI Engineer ขอเชิญมาฝึกอบรมและพิสูจน์ความสามารถในเวทีแห่งนี้ ทางโครงการมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมาย ที่ท่านสามารถมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไม่เคยประสบที่ใดมาก่อน รวมถึงการได้มารู้จักเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้ท่านได้รับโอกาสต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อไป