ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคกลาง

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคกลาง: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต (NECTEC) ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (SIIT, TU และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

เบอร์ติดต่อ: 097-186-1734 ในวันและเวลาราชการ
อีเมลชื่อผู้ประสานงาน: คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจร
Email: superai@aiat.or.th
Facebook: Super AI Engineer Development Program – ศูนย์ประสานงานกลาง
website: https://aiat.or.th/ และ https://superai.aiat.or.th/

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

กรรมการวิชาการ

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

กรรมการวิชาการ

ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

กรรมการ

ดร. ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง

กรรมการ

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์

กรรมการ

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

กรรมการ

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง

กรรมการ

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว

กรรมการ

ดร. ธิปภร ธนกุลวรภาส

กรรมการ
อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
กรรมการ

คุณเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์

กรรมการ

คุณวิรัตน์ ชินนันท์

กรรมการ

คุณทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว

กรรมการ

คุณสุชาธิษณ์ บุนนาค

กรรมการ

คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจร

ผู้ประสานงาน

คุณลลิตพรรณ เชิงคีรี

ผู้ประสานงาน

คุณกฤษติยา ชัยแก้ว

ผู้ประสานงาน

คุณฌัชชา สุภานุภาพพงศ์

ผู้ประสานงาน