ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันออก

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

กรรมการวิชาการ

ดร. อุไรวรรณ บัวตูม

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

กรรมการ

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

กรรมการ

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

กรรมการ

คุณยุวธิดา ยะนินทร

กรรมการ

คุณสยาม ศรีพั่ว

กรรมการ

คุณจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

กรรมการ

คุณพนิดา มากสมบัติ

กรรมการ

คุณสุรีรัตน์ ชมชื่น

กรรมการ

คุณศุภกร จิตรบำรุง

กรรมการ

คุณพีระวิทย์ วงษา

กรรมการ

คุณฐิติรัชต์ สุดพุ่ม

ผู้ประสานงาน

คุณอมรรัตน์ มากบดี

ผู้ประสานงาน