ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคกลาง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

เบอร์โทรติดต่อศูนย์ประสานงาน: 02-101-4212

E-mail: info@aiat.or.th

Website: https://aiat.or.th/

Facebook: Super AI Engineer Development Program

 

ผู้ประสานงาน: คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจร

เบอร์โทร: 02-101-4212

E-mail: info@aiat.or.th

 

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ที่ปรึกษา
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

ที่ปรึกษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการวิชาการ

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ดร. ธิปภร ธนกุลวรภาส

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

กรรมการ

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผศ.ดร. ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผู้ประสานงาน

คุณเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณเสาวนีย์ หงส์มงคลวัฒนา

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณฌัชชา สุภานุภาพพงศ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ผู้ประสานงานและสนับสนุนปฏิบัติการ

คุณวิรัตน์ ชินนันท์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจร

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและควบคุมระบบ

คุณณัฐพร หงษ์เจริญ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณเกรียงไกร จิระวงศ์อร่าม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย