ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคใต้

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

เบอร์โทรติดต่อศูนย์ประสานงาน: 0 7627 6000 ต่อ 6471

E-mail: coc@phuket.psu.ac.th

Website: https://computing.psu.ac.th

Facebook Group : ศูนย์ประสานงานภาคใต้ Super AI Engineer

 

ผู้ประสานงาน: ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

เบอร์โทร: 0 7627 6000 ต่อ 6731

E-mail: nattapong.t@phuket.psu.ac.th

 

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. อชีส นันทอมรพงศ์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

กรรมการวิชาการ

อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อาจารย์มนชนก ทองเทพ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เลขานุการและผู้ประสานงาน

คุณวรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์

คุณอาภากร บุนนาค

คุณกมลวรรณ แสงทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์

คุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์

คุณพิชญะ บุญญานุวัตร

กรรมการเครือข่าย

ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผศ.ดร.ณัฐพล บุญนำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อาจารย์กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย