รางวัลโครงการ Super AI Engineer 2022

รางวัลเหรียญทองแดง Super AI Engineer จำนวน 62 รางวัล มีรายนามผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 1. พนัชญ์กฤษณ์ เลิศธนโสภณ
 2. ณัฐดนัย ตันติเสรีพัฒนา
 3. อรรถพล เซี่ยงใช่
 4. กนกพล ชีวนิชพันธ์
 5. เกียรติศักดิ์ รัตนาภรณ์
 6. ณัฐวัฒ ชัยมงคล
 7. ธนาพล โพพิศ
 8. ปกร ตันติวุฒิภัทร
 9. วรกาญจน์ ลาสุดี
 10. ศิรภัสสร รัตนาศิริภิรมย์
 11. นิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์
 12. นนทิวัฒน์ โพธิตะปัญญา
 13. ธนภัทร วิริยะศรานนท์
 14. สิทธิโชค ปัญญาฤกษ์ชัย
 15. กัญจน์ เกิดไธสง
 16. พัชรวรรธน์ ปิยปฐพีกุล
 17. ขวัญชัย กล่อมเมฆ
 18. พลภัทร สุนทรีวงศ์
 19. นนทวัฒน์ ใจเครือ
 20. วริทธิ์ มหิตธิ
 21. ทรัพยนิรันดร์ สุวรรณศร
 22. พงศธร อุตสาหะวัฒนาสุข
 23. ภานุพงศ์ แก้วขาว
 24. พงษ์ปรีชา รัตนสร้อย
 25. เอกนรินทร์ ทาไสย
 26. พิสาร วรวรรณวงศ์
 27. คีรเทพ พลอยศรี
 28. ยวดยง ชัยชนะ
 29. วีรพงศ์ มโนปา
 30. ศุภกร ดำนิล
 31. ธนธรณ์ หอมชิต
 32. ชัญญานาฏ เกียรติพรโอภาส
 33. ทรงพล กลับวงษ์
 34. ศิรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์
 35. พชร โอภาสพิไล
 36. ปัญญา ศิริกุลพัฒนผล
 37. ธนวินท์ กรไกรวี
 38. ศิรวิทย์ ตันรัตนาวงศ์
 39. ธนกฤต บุญพาชื่น
 40. สิรวิชญ์ คำเหม็ง
 41. ธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง
 42. นรวิชญ์ จิตอารี
 43. ทีปกร ลิเหล็ก
 44. เกรียงไกร แซ่ตั้น
 45. สุพศิน วงศ์ลาภสุวรรณ
 46. วรุตม์ เรืองเวทสวัสดิ์
 47. ณัฐดนัย อุไรรัตน์
 48. ธนดล ดรุณศรี
 49. ศิวราช เหลาพรม
 50. หฤษฏ์ ศิริเทพ
 51. จรัณณ์ วรรณธนวิจารณ์
 52. วิภาดา มีสกุล
 53. ปรัชญา โคมเดือน
 54. สิงหวัชร์ ธรรมสาโร
 55. ศดิศ วงษ์ประยูร
 56. กิตติศักดิ์ สุดแดน
 57. พงศ์เทพ ชินมงคล
 58. นันทิพัฒน์ สังวรณ์
 59. เมธาวีร์ รัตนาพูนเพิ่ม
 60. รัฐพล สงวนตระกูล
 61. แพรรดา วงศ์สูง
 62. เจิมพิภัช เจริญปัญญาศักดิ์