รางวัลโครงการ Super AI Engineer 2021

รางวัล AI Designer จำนวน 8 รางวัล มีรายนามผู้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

  1. ธนพนธ์ วิจิตรศรีกมล
  2. วรเทพ อมรวิริยะกุล
  3. ธรรมรัตน์ ธรรมา
  4. คีตา ขำมาลัย
  5. อดิศร กิจวนิชย์ภาสุ
  6. ชลินทร์ สุทธิเนตร
  7. ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น
  8. ปฏิพล ศรีชุ่มสิน